HƯỚNG DẪN SỬA LỖI THƯỜNG GẶP KHI KÊ KHAI BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Lỗi 1: Lỗi Retrieving the COM class factory for component with CLSID {10ED9AE3-DA1A-461C-826A-CD9C850C58E2} failed due to the following error: 8007007e.

Sửa lỗi: Bạn cần đăng ký file TbarCode5.ocx + Truy nhập bằng quyền Administrator. + Vào cmd gõ >regsvr32
sua-loi-phan-mem-ke-khai-bao-hiem-xa-hoi-kbhxh-2

+ Tiếp theo, vào thư mục KBHXH > Config, dùng chuột kéo file TBarCode5.ocx
vào màn hình cmd (nhìn cả đường dẫn đến file đó) như sau
sua-loi-phan-mem-ke-khai-bao-hiem-xa-hoi-kbhxh-3+ Nhấn Enter để thực hiện đăng ký. Màn hình hiển thị thông báo như sau là đăng ký thành công
sua-loi-phan-mem-ke-khai-bao-hiem-xa-hoi-kbhxh-4

Lỗi 2: Lỗi nút ký hồ sơ bị disable hoặc bị ẩn.

Sửa lỗi:

Các bạn nhớ chọn sử dụng chữ ký số nhé. Hoặc điền đầy đủ thông tin.
sua-loi-phan-mem-ke-khai-bao-hiem-xa-hoi-kbhxh-5

Lỗi 3: lỗi “Could not load file or assembly ‘office, Version=12.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c’ or one of its dependencies. The system cannot find the file specified. The system cannot find the file specified.” hoặc lỗi “Không tạo được file để xem

Sửa lỗi:

  • Nếu Anh/Chị sử dụng phiên bản Office 2003 trở xuống, vui lòng gỡ bỏ và cài phần mềm hỗ trợ office 2007 hoặc cao hơn.
  • Nếu Anh/Chị đang sử dụng bản office 2007 nhưng vẫn gặp lỗi này thì Anh/Chị chỉ cần download phần mềm tại đây để cài đặt nhé !
  • Nếu Anh/Chị đang sử dụng bản office 2010 nhưng vẫn gặp lỗi này thì Anh/Chị chỉ cần download phần mềm tại đây để cài đặt nhé !

Lỗi 4: Lỗi Old format or invalid type library. (Exception from HRESULT: 0x80028018 (TYPE_E_INVDATAREAD))

Sửa lỗi: Các bạn vào Control panel > Region

Bạn sửa lại như hình nhé.
sua-loi-phan-mem-ke-khai-bao-hiem-xa-hoi-kbhxh-6

Click tab Administrative và sửa lại như hình.
sua-loi-phan-mem-ke-khai-bao-hiem-xa-hoi-kbhxh-7

Và update thời gian đúng giờ nhé.

Lỗi 5: Khi đăng ký không nhận chữ ký số:

Có 2 trường hợp:

  • Load chứng thư số rất lâu:
    sua-loi-phan-mem-ke-khai-bao-hiem-xa-hoi-kbhxh-8
  • Báo không tìm thấy chữ ký số

Sửa lỗi:

Bạn nên cập nhật java mới nhất nhé. Tải về

Lỗi 6: Lỗi file D02-TS đang mở.

Sửa lỗi:

Bạn mở Task Manager ra nhé.

Tiếp tục bạn chọn processes

Tìm excel.exe và click Endprocess là xong nhé.
sua-loi-phan-mem-ke-khai-bao-hiem-xa-hoi-kbhxh-9

Lỗi 7. Lỗi “Could not load file or assembly ‘TSDUtilC, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null’ or one of its dependencies. The system cannot find the file specified.”
 
Trả lời:
 

Bạn tải file TSDUtilC.dll này về, copy vào thư mục KBHXHBin

Tắt mở lại phần mềm sẽ ký đc
FPT-CA


HƯỚNG DẪN SỬA LỖI THƯỜNG GẶP KHI KÊ KHAI BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

HƯỚNG DẪN SỬA LỖI THƯỜNG GẶP KHI KÊ KHAI BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

SỬA LỖI THƯỜNG GẶP KHI KÊ KHAI BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ... Xem Chi Tiết